TÜRSAB AKADEMİ ONLINE - Aydınlatma Metni
1. Giriş
İşbu aydınlatma metni; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) olarak 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği uyarınca kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. TÜRSAB ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.
2. Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu TÜRSAB tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, TÜRSAB tarafından verilen hizmete bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızdan veri aktarılması suretiyle elde edilmektedir.
Söz konusu kişisel verilerinizin TÜRSAB tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;
Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle başta 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve ilgili yönetmelik başta olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla TÜRSAB tarafından toplanmaktadır.
5. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Kişisel verileriniz;
  1. Başvuru yaparak katılmak istediğiniz sınav, kurs vb. etkinlikler kapsamında Birliğin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  2. Katılımcıların soru, talep, şikayet, ihbar veya iddialarını iletmesi halinde, gerçekleşen görüşmelerin kaydedilmesi suretiyle işlem güvenliğinin sağlanması;
  3. Kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi;
  4. İleride Birlik ile katılımcı arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, TÜRSAB’ın hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması;
amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.
6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
TÜRSAB, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri Sahibi'nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.
Kişisel Verileriniz,
  1. İlgili hizmetin sağlanabilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile ayrıca kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
  2. Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına,
Birleşme, bölünme, devralma gibi durumlarda bahsi geçen durumlar sonucu ortaya çıkan şirket/şirketlere veya Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren grup şirketlerine, iş ortaklarımıza, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.
7. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları
Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden TÜRSAB’a başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Birliğimize iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.